นายมานพ ไทยหล่อ
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์
2) วางแผน สำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
3) เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง
4) ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำ
5) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 
 นายเผด็จ   พยุยงค์
ช่างฝีมือสนาม ช. 4
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 นางสาวสุกัลยา  สายจันยูร
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

 

นางสาวจิราภรณ์ แก้วดำ
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ(จ้างเหมาบริการ)

 
กลุ่มงานปฏิบัติการ

 
 

นายศุภณัฐ  เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 นายวิภาค  แสนพวง
พนักงานวัดระดับน้ำนายทรงกรด  เพชรรัตน์
พนักงานวัดระดับน้ำนายเฉลิมศักดิ์  สายจันยูร
พนักงานวัดระดับน้ำ
 

กลุ่มงานวิชาการ

 


นายจำนรรจ์   ภิระบรรณ์
ช่างฝีมือสนาม ช. 4