นายภูวดิท ภณมณีโชติ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 กำแพงเพชร

 ภารกิจหน้าที่ 

1) ควบคุม ดูแล กำกับ และเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
2) เฝ้าระวังและควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด กำหนดแนวเขตทรัพยากรน้ำสาธารณะการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
3) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4) จัดตั้ง ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำและเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 
 


นางสาวกริสพร  จักษุรางค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 นายแสงอาทิตย์  สุวรรณวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4นางสาววรวลัญช์  ใจเด็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 
 


นายสุเมธ  สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 นายปริญญา  นิลกำแหง
ช่างฝีมือสนาม ช4นายประมวล  ใจแสน
ช่างฝีมือสนาม ช4
 
 

กลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะ 

 
 นายณกฤษณ์  โพธิพฤกษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

นายรุ่งเรือง  วิจิตรวงษ์
ช่างฝีมือสนาม ช4

นายศักดา วรรณโก
ช่างฝีมือสนาม ช4