สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำปิง เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 6 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ไหลผ่านพื้นที่ราบหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ฃจังหวัดตาก และบรรจบกับแม่น้ำวัง ที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 33,896 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดมีความยาวประมาณ 740 กม.ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงในแต่ละปีได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรส ชั่นซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำปิงมีฝนตกชุก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
แบ่งเป็น 2 ลุ่มน้ำ คือ 
ลุ่มน้ำปิงตอนบน มีลุ่มสาขาแบ่งออกเป็น 14 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน  ลุ่มน้ำแม่งัด ลุ่มน้ำแม่แตง ลุ่มแน่น้ำปิงส่วนที่ 2 ลุ่มน้ำแม่ริม ลุ่มน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำแม่ขาน ลุ่มน้ำแม่ลี้  ลุ่มน้ำแม่กลาง ลุ่มน้ำแม่ปิงส่วนที่3 ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่หาด และลุ่มน้ำแม่ตื่น
ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 6 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 4 ลุ่มน้ำห้วยแม่ท้อ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ลุ่มน้ำคลองแม่ระกา ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก และลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ / ขอบเขตการปกครอง / โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ /แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ/ คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย
เครือข่ายเดิม/เครือข่ายเยาวชน/เครือข่ายใหม่/ เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯ 118/4 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5321 7265  0 5321 7265
e-mail
ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์ฯ ลุ่มน้ำปิง (เชียงใหม่,ลำพูน)