ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.1 โดยสอน 2 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนก่อนออกแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสมบูรณ์

สทน.1 โดยสอน 2 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนก่อนออกแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสมบูรณ์

สทน.1 โดยสอน.2 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนก่อนออกแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สทน.1 โดยสอน.2 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนก่อนออกแบบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สทน. 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทน. 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 โดยสอน. 4 เชียงราย ประชุมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566

สทน.1 โดยสอน. 4 เชียงราย ประชุมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566

สทน.1ลงพื้นที่วางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สทน.1ลงพื้นที่วางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง