นางสาววรรณอนงค์  อุชุโกศลการ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ
2) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรม
3) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
 นางสาวสุนิสา กันทะวัง
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มงานแผนงานโครงการและงบประมาณ

 
 

นายพศิน เดชาธนารัตน์
นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 
นางสาวสิริพรรณ กันทะด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
 

กลุ่มงานประสานติดตามและประเมินผล

 
 นางสาวเจนจิรา คำบุญชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 
 

 

 

 

 

  

 

เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย