นายธวัช  รัตนกิจ
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) สำรวจสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำและปริมาณสำรองวัสดุก่อสร้าง
2) วิเคราะห์ความเหมาะสมและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
3) ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและเจาะสำรวจชั้นดิน สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และงานด้านโยธาอื่นๆ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ คำนวณปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
กลุ่มงานพิจารณาโครงการแผนงาน

 
 

นายรณชัย ดวงผ่อง
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 


นางสาวอัมภิกา อินทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวกุลัส อยู่ดี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
กลุ่มงานสำรวจ แบ่งเป็น 2 งาน

 
 


นายชัยณรงค์ อุ่นกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 

 งานสำรวจภูมิประเทศ
นายสมโภชน์ ยวงคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
(หัวหน้างาน)


นายจรุงสิน รุมารถ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเอกพงษ์ มงคล
นายช่างโยธาชำนาญงานนายพชร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน


   

งานขออนุญาตใช้พื้นที่
 นายกฤษฎา เปลี่ยนศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(หัวหน้างาน)

 นายเกียรติ สุทโธ
วิศวกรโยธาชำนาญการ 
 

นายประกายวิชญ์ วิมุกตายน

นายช่างเทคนิค

 กลุ่มงานออกแบบ แบ่งเป็น 2 งาน  
 
นายนักรบ เรืองงาม

วิศวกรโยธาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 
 
 
 งานออกแบบ 1


 


นายนักรบ เรืองงาม

วิศวกรโยธาชำนาญการ
(หัวหน้างาน)

นายวิศาล คำวงเวียน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

นายทศพร ไชยศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการนายไวพจน์ บัญหนุน
นายช่างโยธาชำนาญงาน 


นายณัฐพงศ์ ขันแก้ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงานนายเรวัต จักรใจวงค์
นายช่างเทคนิค

   งานออกแบบ 2    

 นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)


นายกฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ 

 

นายพิริยะ ศรีบุญเรือง
นายช่างโยธาชำนาญงานนายธีรศักดิ์ สมกูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
   

 กลุ่มงานวิเคราะห์ทดสอบ   

 


 

นายภาคิน ธีระชีพ
นายช่างโยธาอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 

 
นายณัฐพล บุญศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 
นายตรัยรัตน์ ยกย่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายณณัฐ คำทา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธีรศักดิ์ สายต๊ะวัง
นายช่างเทคนิค

 
นางปริศนา คันทีท้าว
เจ้าพนักงานธุรการ