ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์
2) วางแผน สำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
3) เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง
4) ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำ
5) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  
 

 

 นางสาวแสงเดือน  เครื่องคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 

นางสาวสุรัชนา แก้ววงศ์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวชไมพร  แก้วปลูก
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)


 

นางสาวสุรีย์  ใจชนะมาร
พนักงานวัดระดับน้ำนางสาวศิริลักษณ์  อภัย 
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นางสาวอาทิตยา  คำหล้า 
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นางสุวรรณี  กลุ่นเขียว
พนักงานวัดระดับน้ำนายอินสอน  ต่านนวล
พนักงานวัดระดับน้ำนายชัย  พานะ
พนักงานวัดระดับน้ำ

 
  

           กลุ่มงานปฏิบัติการ

 

 

นายขวัญชัย  แสงแก้ว 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

 
นายศรีทน  สมต๊ะ

ช่างฝีมือสนาม ช4นายชม  ใหม่ดอก

พนักงานวัดระดับน้ำ

นายชนาธิป  สีสด
พนักงานวัดระดับน้ำ
นายเฉลิมพล  พันธุ์ดี
พนักงานวัดระดับน้ำ นายบรรดิษฐ์  ดาหาญ
พนักงานวัดระดับน้ำนายอรรณพ  แสงดวง

พนักงานวัดระดับน้ำ
 

 

กลุ่มงานวิชาการ

 
  นายพงศ์วัฒนะ  สังขธนานนท์ 
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

 

นางสาววรรณิกา บุญฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวาสนา  แก้วต้วน
ช่างฝีมือสนาม ช4  นางสาวเบญจภรณ์  กันทมา
ช่างฝีมือสนาม ช4  

นางสาวจินดารักษ์  ยศเชียงของ
พนักงานวัดระดับน้ำ