สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำวัง เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 7 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ บริเวณดอยหลวง บ้านป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอ รอยต่อระหว่าง จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขาสู่ที่ราบในเขตตัวเมืองจังหวัดลำปาง และ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ด้านท้ายน้ำเขื่อนภูมิพล ที่บ้านปากกว้าง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดลำปาง และ จังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 460 กม.
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
ลุ่มน้ำวัง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 7 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มแม่น้ำ แม่สวย ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย ลุ่มแมน้ำ่วังตอนกลาง ลุ่มน้ำแม่จาง ลุ่มน้ำแม่ต่ำ และลุ่มแม่น้ำวังตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ/แหล่งน้ำขนาดเล็ก
บุคคลากร
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ  คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย
เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เลขที่ 555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
หมายเลขโทรศัพท์  0 5421 8602 ต่อ 119 โทรสาร 0 5422 2938
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.