นายทนงศักดิ์  นิรากรณ์ 
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์
2) วางแผน สำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
3) เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง
4) ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำ
5) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  
 

 

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 
 

นางรัชฎาภรณ์  หลวงสุข
พนักงานธุรการ ส 4 
(หัวหน้ากลุมงาน)

 นายวิทยา คงเจริญงาม
พนักงานวัดระดับน้ำ

   
 

 กลุ่มงานปฏิบัติการ

 
 นายคณิน พลสิงห์
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

 

 

นายสมชาย  แก้วคำมา
นายช่างเทคนิค นายอุดม  ปุตตากลม
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นายกรีฑา  คงอินทร์
พนักงานวัดระดับน้ำ 

 

นายอนุสิทธิ์  ธิดา
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

นายอดิศักดิ์  ปันทวัง
พนักงานวัดระดับน้ำ
 

นายชาติชาย มาลีไพรวัลย์
พนักงานวัดระดับน้ำ
 

กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

นางสาวศิรินันท์  คงแก้ว
พนักงานวัดระดับน้ำ