นางสาวสุพัดสอน  สีมืด
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ภารกิจรับผิดชอบ

๑) งานธุรการ งานสารบรรณ

๒) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

๓) งานด้านบุคลากร

๔) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน

๕) ให้บริการข้อมูลระบบงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 
 

 นางเบญญาลักษณ์  เหล่ากาวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

 นางสาวกนกรัตน์  สุทธิพรมณีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพรพรรณ  เข็มวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอินจันทร์  อินตากูล
ช่างฝีมือสนาม ชั้น 4

 

นางเยาวนุช  สุริย์วงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


นายธนาวัฒน์ สุทธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรินรดา  ชุมภูบาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิกาญจน์ หลานวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางมัลลิกา ชัยวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายทวีรัชต์  จันทร์หอม
(ลูกจ้างเหมาบริการ)


นางสาววัชรินทร์ กิติสาย

(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 
นายมหัชชนก เหล่ากาวี
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

  กลุ่มงานการเงินและบัญชี

 
 

นายโชคชัย  กลมแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

นางสาวคมคาย  วงศ์เป็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นายณรัช วังฝา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวพัทธ์ธีรา  หวานประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการนางณัฐกฤตา  งามดี
เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวปิยะนุช  สาพิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิวิมล  พิจอมบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ 


 

นางสาวมณีรัตน์ เปี้ยขัน
(ลูกจ้างเหมาบริการ)

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

 
 

 นายธนวัติ จันตบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

 นางสาววันทนีย์  สุภาสอน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนิธันยา สมกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวสิริพรรณ ไวว่อง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

นางสาวชลธิชา  กันทาทิพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

  

นางสาวเกศินี  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรวนันท์  เดชะบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ


 
นาวสาวธัญลักษณ์ ต๊ะวิชัย
(ลูกจ้างเหมาบริการ) 

  


 

นางสาวนันทิชา ศรีทินนท์
(ลูกจ้างเหมาบริการ)
 

  

กลุ่มงานอาคารและสถานที่

 
 


หัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่ 

 
   

นายถนอม  ฟูปิง
คนงานจ้างเหมาบริการ

 

นายเดช  ใจแน่น
คนงานจ้างเหมาบริการ

  

 นางพิมพร  ขาวสะอาด
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 

 

 นางพัชรินทร์  พงษ์พา
(จ้างเหมาบริการ)แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)

 

นายประเสริฐ  ล้นเหลือ
คนงานจ้างเหมาบริการ