สภาพลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำสาละวิน เป็นลุ่มน้ำลำดับที่ 1 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ แม่น้ำสาละวิน เป็นแม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในธิเบตทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศจีนไหลสู่ตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านด้านตะวันออกของพม่า ผ่านรัฐฉาน และคะยา และกลายเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่าง สหภาพพม่า กับประเทศไทย ช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะวกไหลกลับเข้าสู่ประเทศพม่าอีกครั้ง ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่อ่าวเมาะตะมะ เมืองมัวเมน ความยาวประมาณ 2,200 กม. โดยช่วงที่ผ่านพรมแดนไทย-พม่าความยาวประมาณ 127 กม. ลุ่มน้ำสาละวินในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บางส่วนของจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 17, 920 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
การแบ่งลุ่มน้ำสาขา
ลุ่มน้ำสาละวิน(ในประเทศไทย) มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 9 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มแม่น้ำปายตอนบน ลุ่มน้ำห้วยแม่สา ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำแม่ปายตอนล่าง ลุ่มน้ำแม่สะมาด ลุ่มน้ำแม่สุรินทร์ ลุ่มน้ำแม่ยวมตอนบน ลุ่มน้ำแม่ลาหลวง และลุ่มน้ำยวมตอนล่าง
แผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ำ ขอบเขตการปกครอง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
บุคคลากร 
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน/ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ / คณะทำงานลุ่มน้ำ
เครือข่าย เครือข่ายเดิม  เครือข่ายเยาวชน  เครือข่ายใหม่  เครือข่ายเข้มแข็ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้งสำนักงานฯ 175 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์  โทรศัพท์ 0 5361 2135 โทรสาร 0 5361 2112

e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.