นายกัมปนาท  พรหมมายน
ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
2) จัดทำแผนงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียน
3) สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุม กำกับ โครงการแหล่งน้ำ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 


 

 

นางอรทัย  สิงห์ประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
  กลุ่มงานซ่อมบำรุง   
 

นายชัยณรงค์  อุ่นกาศ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 

 

นายเจริญพงษ์  มูลกัณฑา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


 

นายวิจารณ์  มานิจธรรมพงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายธนัท  อินทนา
เจ้าพนักงานธุรการ นายทัศนพงษ์  ทาเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป