วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เป็นระบบลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยิน "

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. พัฒนา เสริมสร้างขีดควมสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบ และพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และ ให้คำปริกษาด้านเทคนิควิชาการมาตรฐานและกฏเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. ปฏิบัดิงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะ อนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัดิงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย