นายอธิพัชร์  โฉมแดง
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์
2) วางแผน สำรวจ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
3) เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง
4) ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำ
5) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 นางสาวแสงดาว  พรมตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตการ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 


นางสาวผ่องอำไพ  ชัยวร
พนักงานวัดระดับน้ำ 

 

 

 

 กลุ่มงานปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

นายล้อง  โรจนคีรีสันติ
พนักงานวัดระดับน้ำ


นายทวน  อินต๊ะภา
พนักงานวัดระดับน้ำ


นายปภากร  ผิวอ่อน
พนักงานวัดระดับน้ำ


นายมนต์ชัย เหมืองหม้อ
พนักงานวัดระดับน้ำ

   
  กลุ่มงานวิชาการ  

 

 

นายวันชัย  นามวงค์
พนักงานวัดระดับน้ำ

 

  นางสาวแสงเดือน  พรมตัน
พนักงานวัดระดับน้ำ