นายจิรวิทย์ อุตส่าห์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
(2) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
(3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
 

  

นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

 นางสาวภภิวิศา ฟื้นตน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายสมจิต พรหมศร
ช่างฝีมือสนาม ช4นางสาวรุ่งทิวา อินทนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ

  


กลุ่มงานด้านวิศวกรรม

 


 
 

นายวัฒนา งามดี
วิศวกรโยธาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
  นายอภิรัช จันทร์ประดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการนายณรงค์เดช เขื่อนปิง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและปฏิบัติการ

 
 
 

นายบุญเกิด ปิยรังสรรค์
นายช่างโยธาอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
 

 

นายชวลิต สุนันตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน