ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

สทน.1 สอน.4 เชียงราย ร่วมทำบุญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

สทน.1 สอน.4 เชียงราย ร่วมทำบุญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ทน. สทน. 1 สอน. 2 ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2566

ทน. สทน. 1 สอน. 2 ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่ 2/2566

สทน.1 สอน. 4 เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2/2566 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงเหนือ

สทน.1 สอน. 4 เชียงราย เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2/2566 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงเหนือ

สทน.1 หารือการดำเนินงานและแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทน.1 หารือการดำเนินงานและแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สทน.1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ส่วนอำนวยการ

สทน.1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ส่วนอำนวยการ

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566

สทน.1 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

สทน.1 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

สทน.1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

สทน.1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณปี 2566

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประชุมเร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณปี 2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สทน.1 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2566

สทน.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2566

สทน.1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 24 กันยายน 2566

สทน.1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 24 กันยายน 2566

ทส. เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.เชียงราย

ทส. เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.เชียงราย

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

สทน.1 เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าสักนวมินทรราชินี)

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าสักนวมินทรราชินี)

สทน.1 สอน. 4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 สอน. 4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2566

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะทำงาน ปปช. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย จังหวัดลำพูน

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะทำงาน ปปช. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย จังหวัดลำพูน

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมประชุมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมประชุมรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สทน.1 จัดวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.1 จัดวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.1 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญ

สทน.1 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญ

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2565,2566

สทน.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2565,2566

สทน.1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สทน.1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อทน. ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อทน. ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สทน.1 สอน.2 ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3 /2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สทน.1 สอน.2 ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3 /2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สทน.1 สอน.4 เชียงราย และ สพฟ. ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อแนะแนวทาง แก้ปัญหาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง

สทน.1 สอน.4 เชียงราย และ สพฟ. ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อแนะแนวทาง แก้ปัญหาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง

สทน.1 สอน.4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สทน.1 สอน.4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สทน.1 สบร.ตรวจสอบโครงการงานคืนหลักค้ำประกันสัญญา

สทน.1 สบร.ตรวจสอบโครงการงานคืนหลักค้ำประกันสัญญา

สทน.1 สอน.4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ 3 / 2566

สทน.1 สอน.4 เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ 3 / 2566

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ ZOOM MEETING)

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ ZOOM MEETING)

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพขร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพขร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566

สทน.1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566

สทน.1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ ZOOM MEETING)

สทน.1 สอน.2 เชียงใหม่ ประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผ่านระบบ ZOOM MEETING)

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัด

สทน.1 สอน.3 กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัด

สทน.1 สอท 4 ชส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

สทน.1 สอท 4 ชส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

สทน.1 สอท.2 เชียงราย ร่วมกับ กวพ.ติดตามตรวจสอบการทำงานของสถานีเครือข่ายอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง(Mekong-HYCOS)

สทน.1 สอท.2 เชียงราย ร่วมกับ กวพ.ติดตามตรวจสอบการทำงานของสถานีเครือข่ายอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง(Mekong-HYCOS)