สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๙ ส่วนหลัก ดังนี้

(๑) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) งานธุรการ งานสารบรรณ

๒) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

๓) งานด้านบุคลากร

๔) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน

๕) ให้บริการข้อมูลระบบงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) สำรวจสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำและปริมาณสำรองวัสดุก่อสร้าง

๒) วิเคราะห์ความเหมาะสมและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

๓) ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและเจาะสำรวจชั้นดิน สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และงานด้านโยธาอื่นๆ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ คำนวณปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

๒) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย

๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔)  ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๑) จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

๒) จัดทำแผนงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียน

๓) สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุม กำกับ โครงการแหล่งน้ำ

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ควบคุม ดูแล กำกับ และเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ

๒) เฝ้าระวังและควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด กำหนดแนวเขตทรัพยากรน้ำสาธารณะการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

๓) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔) จัดตั้ง ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำและเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) ส่วนการจัดสรรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

๒) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับอนุญาตการใช้น้ำและการจัดเก็บค่าใช้น้ำ และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

๓) สนับสนุน ให้คำแนะนำ เทคนิควิชาการ ด้านการใช้น้ำและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง

๔) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๗) ส่วนอุทกวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์

๒) วางแผน สำรวจ  ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยล่วงหน้า

๓) เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง

๔) ติดตาม วิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำและการจัดสรรน้ำ

๕)  ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๘) ส่วนเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ วางแผนในการปฏิบัติการ ซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร

๒) ให้การสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๙) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ

๒) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรม

๓) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จังหวัด  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย