ลุ่มน้ำในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

 

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

10

 

ลุ่มน้ำสะแกกรัง

11

 

ลุ่มน้ำป่าสัก

12