ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.2 สจน.2 ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับกิจการประปาสัมปทาน

สทน.2 สจน.2 ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับกิจการประปาสัมปทาน

สทน.2 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

สทน.2 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

สทน.2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมและใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ณ บ่อสูบทดสอบภาคสนาม (Site - Test) คลอง 9 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สทน.2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมและใช้งานเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว ณ บ่อสูบทดสอบภาคสนาม (Site - Test) คลอง 9 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สทน.2 เข้าร่วมประชุมประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 เข้าร่วมประชุมประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economy) ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economy) ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 ร่วมตรวจกำกับการประกอบกิจการ ประปาสัมปทาน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

สทน.2 ร่วมตรวจกำกับการประกอบกิจการ ประปาสัมปทาน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี