ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองหมายเลข 3 (คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองหมายเลข 3 (คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ โครงการฝายน้ำล้นลำสนธิบ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ โครงการฝายน้ำล้นลำสนธิบ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

ทน.สทน.2 เจาะสำรวจชั้นดินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

ทน.สทน.2 เจาะสำรวจชั้นดินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

ทน.สทน.2 เข้าร่วมบรรยายภารกิจกรมทรัพยากรน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ทน.สทน.2 เข้าร่วมบรรยายภารกิจกรมทรัพยากรน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี