ส่วนการจัดสรรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

2) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับอนุญาตการใช้น้ำและการจัดเก็บค่าใช้น้ำ และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

3) สนับสนุน ให้คำแนะนำ เทคนิควิชาการ ด้านการใช้น้ำและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง

4) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

***ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 2 นนทบุรี รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ