อำนาจหน้าที่

ส่วนอำนวยการ

1) งานธุรการ งานสารบรรณ

2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

3) งานด้านบุคลากร

4) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน

5) ให้บริการข้อมูลระบบงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย