ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ

๒) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรม

๓) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จังหวัด  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย