อำนาจหน้าที่

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 10 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุม กำกับ ดูแลและเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในระดับพื้นที่
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่
(4)  พัฒนา อนุรักษื ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำในระดับพื้นที่
(5) วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำ พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
(6) กำกับ ดูแล การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรน้ำสารธาณะในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลน้ำ  เป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
(8) ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันบรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
(9) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ปฏิบัตงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น (ส่วนขึ้นกับหน่วยงาน)
(1) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
        1) งานธุรการ งานสารบรรณ
        2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
        3) งานด้วนบุคลากร
        4) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ให้คำรึกษา ทางกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสังและประกาศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน
        5) ให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
        6) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
        7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบ
      1) สำรวจสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำและปริมาณสำรองวัสดุก่อสร้าง
      2) วิเคราะห์ความเหมาะสมและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
      3) ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและเจาะสำรวจชั้นดิน สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
      4) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำและงานด้านโยธาอื่นๆ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ คำนวณปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง
          และกำหนดรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์
      5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ
     1) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
     2) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
     1) จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
     2) จัดทำแผนงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียน
     3) สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุม กำกับ โครงการแหล่งน้ำ
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ
      1) ควบุคม กำกับ ดูแล และเสนอแนะมาตรการ  หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
      2) เฝ้าระวังและควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด กำหนดแนวเขตทรัพยากรน้ำสาธารณะการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
      3) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัยากรน้ำ
      4) จัดตั้ง ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำและเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
      5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(6) ส่วนการจัดสรรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ
     1) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปานประกอบกิจการประปา และตรวจสอบควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฏหมาย
     2) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับอนุญาตการใช้น้ำและการจัดเก็บค่าน้ำ และตรวจสอบควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฏหมาย
     3) สนับสนุน ให้คำแนะนำเทคนิควิชาการ ด้านการใช้น้ำและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
        โครงการหลวง
     4) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกสรรน้ำและการใช้น้ำ
     5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(7) ส่วนอุทกวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบ
     1)  ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ตามตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมาลผลข้อมูล อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาประยุกต์
     2) วางแผน สำรวจตรวจสอบติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ระบบตรวจวัดสถานการณ์ทางไกลอัตโนมัติและรับบเตอนภัยล่วงหน้า
     3) เฝ้าระวังติดตาม แจ้งข้อมูลเตือนภัยภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก และภาวะน้ำแล้ง และการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวัง
     4) ติดตามวิเคราะห์ คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสมดุลน้ำละการจัดสรรน้ำ
     5) ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แห่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
     6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(8) ส่วนเครื่องกล  มีหน้าที่รับผิดชอบ
     1)  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ วางแผนในการปฏิบัติการ ซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร
     2) ให้การสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต
     3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(9) ส่วนยุทธศาสตร์แผลแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ
     1)  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
     2) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรม
     3) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย