มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
๒) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
๓) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ