ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

สทน.10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

สทน.10 ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติการ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

สทน.10 ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติการ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)

สทน.10 ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 4/2566

สทน.10 ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 4/2566

สทน.10 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาจังหวัด

สทน.10 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาจังหวัด

สทน.10 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

สทน.10 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

สทน.10 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชน สิงหาคม 66

สทน.10 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชน สิงหาคม 66

สทน.10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

สทน.10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

สทน.10 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.10 จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.10 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.10 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.10 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

สทน.10 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 3/2566

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 3/2566

สทน.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำผิวดินกร่อยเค็ม

สทน.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำผิวดินกร่อยเค็ม

สทน.10 ประชุมรับการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

สทน.10 ประชุมรับการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

สทน.10 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 1/2566

สทน.10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 1/2566

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่จังหวัดระนอง

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่จังหวัดระนอง

สทน.10 ประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำต้นไพ จังหวัดกระบี่

สทน.10 ประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำต้นไพ จังหวัดกระบี่

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 จัดประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม จังหวัดกระบี่

สทน.10 จัดประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม จังหวัดกระบี่

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบสถานีต้นแบบเทคโนโลยี IoT เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัย จังหวัดชุมพร

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบสถานีต้นแบบเทคโนโลยี IoT เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัย จังหวัดชุมพร

สทน.10 ประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

สทน.10 ประชุมฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

สทน. ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทส. รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5

สทน. ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทส. รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5

สทน.10 ร่วมคณะผู้ตรวจราชการ ทส.พบ รอง ผวจ.สฎ.

สทน.10 ร่วมคณะผู้ตรวจราชการ ทส.พบ รอง ผวจ.สฎ.

รอง ผวจ.ชุมพร ลงพื้นที่ร่วมสำรวจจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS.

รอง ผวจ.ชุมพร ลงพื้นที่ร่วมสำรวจจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS.

สทน.10 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สทน.10 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สทน.10 ประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2566

สทน.10 ประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2566

สทน.10 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งที่ 4/2566

สทน.10 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งที่ 4/2566

สทน.10 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

สทน.10 ประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System )

สทน.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System )

สทน.10 ติดตามและประเมินผลโครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้า

สทน.10 ติดตามและประเมินผลโครงการระบบเตือนภัยล่วงหน้า

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 2/2566

สทน.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ครั้งที่ 2/2566

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงสระน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชุมพร

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการปรับปรุงสระน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชุมพร

สทน.10 สำรวจกำหนดจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS

สทน.10 สำรวจกำหนดจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83 จังหวัดชุมพร

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83 จังหวัดชุมพร

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

สทน.10 จัดประชุมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

สทน.10 แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

สทน.10 แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค

สทน.10 สำรวจ กำหนดจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early

สทน.10 สำรวจ กำหนดจุดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early