หน้าที่/พื้นที่รับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบ และพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำ
  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์ เครือข่าย ข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
  5. ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการมาตรฐาน และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย