วิสัยทัศน์ (Vision)   

“บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุน บริหารจัดการและอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และ การแก้ปัญหาของลุ่มน้ำ
2. เสริมสร้างขีดความรู้ ความสามารถผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความเข้มแข็ง