นายสาธิต รัตนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
 
     
     
นางสาวกัญติมา  ถิ่นบางเตียว
ผู้อำนวยส่วนอำนวยการ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน

-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

     
   

นายภาณุพล ภิโสรมย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3

-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2
นายไพศาล  ดำด้วง  
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1
     
นายสุธวัช เลิศวาสนา
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี
นายดุลยธรรม  ธวิชสังข์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการจัดสรรน้ำ
     
   
นายเดโช สุวรรณมุสิก
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
นายสุทิน  เพชรเกลี้ยง
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 2 พังงา
นายวิศิษฎ์ สุขใส
ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ