มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมเกี่ยวกับอนุญาตการใช้น้ำและการจัดเก็บค่าใช้น้ำ และตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
๓) สนับสนุน ให้คำแนะนำ เทคนิควิชาการ ด้านการใช้น้ำและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง
๔) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย