ส่วนอำนวยการ

ภารกิจ

1)  ปฏิบัติงานสารบรรณ

2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

3)  ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารและสถานที่ และยานพาหนะ

4)  ประสานงานและดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาวิกฤตน้ำให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกรมและจังหวัด

5)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

 

ส่วนวิชาการ

ภารกิจ

1)  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาของลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2)  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาด้านวิกฤตน้ำทั้งที่เกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

3)  วางโครงการและแผนงานในระบบลุ่มน้ำเพื่อการจัดหาน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ

4)  จัดทำเอกสารทางวิชการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคคลากรทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ

5)  ประสาน รวบรวม และสนับสนุน การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการวางแผน การดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการใช้และการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

6)  สนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและอุทกวิทยา

7)  ให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำต่างๆ  ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8)  ให้การสนับสนุนการทำงานวิชาการด้านน้ำในเรื่องของการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ การตรวจสอบข้อมูลโครงการตามแผนงานบูรณาการ งบประมาณโครงการต่างๆ ของลุ่มน้ำ

 

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ภารกิจ

๑.    ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมทั้งโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

๒.    จัดทำประมาณการประกอบการเสนอขอจัดสรรเงินค่าสำรวจออกแบบ

๓.    ออกแบบรายละเอียดโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำราคากลาง

๔.    ปฏิบัติการสนับสนุนเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อการศึกษา การสำรวจออกแบบ ประมาณการ และดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

๕.    ให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ทางวิชาการ ด้านวิชาการแหล่งน้ำแก่หน่วยงาน องค์การฯ ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ขอรับความช่วยเหลือ

ส่วนบริหารจัดการน้ำ(ชลบุรี)

ภารกิจ

1)  สนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำ  สะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภค ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของลุ่มน้ำ

2)  ส่งเสริมเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค และ  อุปโภค ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน

3)  การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำสะอาด สำหรับการบริโภคและอุปโภค และการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร

4)  ติดตามประเมินผล การดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะระบบน้ำ สะอาดสำหรับการบริโภคและอุปโภค ตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้

5)  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ประปา สัมปทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนอุทกวิทยา(ฉะเชิงเทรา)

ภารกิจ

1)  วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา

2)  สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ และประมวลผล สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยา สถิติ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทกในลุ่มน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

3)  ขัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Basic Data) ในระบบฐานข้อมูล (Data Base)

4)  ศึกษา ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา เช่น สภาวะน้ำท่วม ฝนแล้ง ทั้งนอกและในเขตชลประทาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ

5)  ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้วิชาการอุทกวิทยาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในเขตที่รับผิดชอบ

 

ส่วนยุทธศาสตร์

ภารกิจ

1)  พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2)  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง  ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3)  ประสานแผนงาน/โครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ให้สอดคล้องกับ  แผนปฏิบัติการลุ่มน้ำ และแผนพัฒนาจังหวัด

4)  ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการ ของส่วนต่างๆ ภายในสำนักงาน  ทรัพยากรน้ำภาค ให้เป็นแผนเดียวกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

5)  จัดวาง พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาระบบบริหาร  ราชการ  แผนงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงประสาน ติดตามประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6)  ประสานและการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

7)  จัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร

8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี

ภารกิจ

1)  รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น

2)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ในระดับลุ่มน้ำ

3)  พัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีให้กับองค์การต่างๆ และประชาชน

4)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง

ภารกิจ

1)  รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น

2)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้งองค์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ  ในระดับลุ่มน้ำ

3)  พัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับองค์การต่างๆ และประชาชน

4)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป

ภารกิจ

1)  รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น

2)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้งองค์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ  ในระดับลุ่มน้ำ

3)  พัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับองค์การต่างๆ และประชาชน

4)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ

 

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ภารกิจ

1)  รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น

2)  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดตั้งองค์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ  ในระดับลุ่มน้ำ

3)  พัฒนาขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับองค์การต่างๆ และประชาชน

4)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ