ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สทน.9 เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สทน.9 เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลำน้ำปัว อำเภอปัว ลำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง และลำน้ำฟ้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลำน้ำปัว อำเภอปัว ลำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง และลำน้ำฟ้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของกรมทรัพยากรน้ำปี 2566/2567 พร้อมแผนปฏิบัติการรองรับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของกรมทรัพยากรน้ำปี 2566/2567 พร้อมแผนปฏิบัติการรองรับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาอินโดจีน ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาอินโดจีน ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อใช้อุปโภค - บริโภค ในพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เพื่อใช้อุปโภค - บริโภค ในพระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมลงพื้นที่กับส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ เพื่อตรวจกำกับ การประกอบกิจการประปสัมปทาน ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) ณ โรงผลิตน้ำประปา โครงการในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมลงพื้นที่กับส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ เพื่อตรวจกำกับ การประกอบกิจการประปสัมปทาน ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) ณ โรงผลิตน้ำประปา โครงการในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9