ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สทน.9 ร่วมจัดรายการวิทยุ เรื่องเล่าจากกระทรวงทรัพฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สทน.9 ร่วมจัดรายการวิทยุ เรื่องเล่าจากกระทรวงทรัพฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน

วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 สทน.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สทน.9 เข้าร่วมประชุมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเครือข่ายทสม.17จังหวัดภาคเหนือ ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สทน.9 เข้าร่วมประชุมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเครือข่ายทสม.17จังหวัดภาคเหนือ ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สทน.9 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สทน.9 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 สทน.9 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบำรุงดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน, บาดาล) หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 สทน.9 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบำรุงดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน, บาดาล) หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9