มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ วางแผนในการปฏิบัติการ ซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข และบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร
๒) ให้การสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย