มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ
๒) ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรม
๓) บูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย