ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กันยายน 2566 สทน.9 ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

วันที่ 28 กันยายน 2566 สทน.9 ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

วันที่ 22 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำวังทอง และห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำวังทอง และห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 กันยายน 2566 สทน.9 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตาม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายน้ำ (แก้มลิง) ระยะที่2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 กันยายน 2566 สทน.9 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตาม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายน้ำ (แก้มลิง) ระยะที่2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 12 กันยายน 2566 สทน.9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ บ้านใหม่เจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 กันยายน 2566 สทน.9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณ บ้านใหม่เจริญผล หมู่ 4 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองกะเพน-หนองพระภูมิ-หนองอีเพชร-หนองจอกใหญ่ พร้อมระบบกระจายน

วันที่ 9 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองกะเพน-หนองพระภูมิ-หนองอีเพชร-หนองจอกใหญ่ พร้อมระบบกระจายน

วันที่ 9 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลับ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรั

วันที่ 9 กันยายน 2566 สทน.9 จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลับ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรั

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9