มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) งานธุรการ งานสารบรรณ
๒) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
๓) งานด้านบุคลากร
๔) วิเคราะห์ เสนอความเห็น ให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน
๕) ให้บริการข้อมูลระบบงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖) ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย