มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) สำรวจสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำและปริมาณสำรองวัสดุก่อสร้าง
๒) วิเคราะห์ความเหมาะสมและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
๓) ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและเจาะสำรวจชั้นดิน สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และงานด้านโยธาอื่นๆ งานจ้างสำรวจ ออกแบบ คำนวณปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย