ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองหมายเลข 3 (คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองหมายเลข 3 (คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ โครงการฝายน้ำล้นลำสนธิบ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ โครงการฝายน้ำล้นลำสนธิบ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

ทน.สทน.2 เจาะสำรวจชั้นดินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

ทน.สทน.2 เจาะสำรวจชั้นดินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี

ทน.สทน.2 เข้าร่วมบรรยายภารกิจกรมทรัพยากรน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ทน.สทน.2 เข้าร่วมบรรยายภารกิจกรมทรัพยากรน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

สทน.2 สำรวจสภานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สทน.2 สำรวจสภานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทน.สทน.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

ทน.สทน.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

สทน.2 สูบน้ำจากเหมืองส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบประปา บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สทน.2 สูบน้ำจากเหมืองส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบประปา บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี

สทน.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำสระบ้านน้ำลึม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สทน.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำสระบ้านน้ำลึม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สทน.2 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

สทน.2 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สทน.2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ต่อร่างแผนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คทช. ในภาคเหนือ

สทน.2 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ต่อร่างแผนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คทช. ในภาคเหนือ

สทน.2 แนะนำปรึกษาปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน

สทน.2 แนะนำปรึกษาปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับ ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับ ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สทน.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สทน.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว

สทน.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ทน.สทน.2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท