อำนาจหน้าที่

ส่วนอุทกวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผล สถิติข้อมูลอุทกวิทยา สถิติ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทกมณฑลในลุ่มน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย