ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ควบคุม ดูแล กำกับ และเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ

2) เฝ้าระวังและควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด กำหนดแนวเขตทรัพยากรน้ำสาธารณะการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ

3) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4) จัดตั้ง ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำและเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

***ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ลพบุรี รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์