อำนาจหน้าที่

ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย