เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของสทภ.๒ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนมาก มักจะประสบอุบัติภัยอยู่เสมอ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ดังนั้น สทภ.๒ จึงจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินในเบื้องต้น ซึ่งรถเคลื่อนที่เร็วของ สทภ.๒ จะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ที่ของสทภ.๒ และพื้นที่นอกเหนือ สทภ.๒ ที่ได้รับการร้องขอ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำรถจำนวน  ๕ นาย ซึ่งจะทำหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยในเบื้องต้น นอกจากนั้นรถเคลื่อนที่เร็วยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้นประจำรถ ประกอบ ด้วย เครื่องมือสำหรับซ่อมบ่อบาดาล อุปกรณ์เป่าลมบ่อบาดาล เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน ตลอดจนอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างและเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก อุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ สทภ.๒ ต่อไป