ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

2) ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย

3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย