ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2566

สทน.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2566

สทน.8 จัดโครงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 จัดโครงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแต่งกาย สวมใส่ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ลายราชวัตร

สทน.8 ร่วมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแต่งกาย สวมใส่ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ลายราชวัตร

สทน.8 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2566

สทน.8 จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.8 จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

สทน.8 ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส

สทน.8 ลงพื้นที่ประสานการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

สทน.8 ลงพื้นที่ประสานการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำฯ

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำฯ

นายสุเมธ สายทอง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุเมธ สายทอง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

สทน.8 ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทน.8 ร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ. จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1)

สทน.8 ร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ. จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1)

สทน.8 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

สทน.8 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย

สทน.8 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning ) พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

สทน.8 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามโครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning ) พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

สทน.8 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

สทน.8 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

สทน.8 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สทน.8 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สทน.8 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.8 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สทน.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สทน.8 ร่วมประชุมโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยฯ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา

สทน.8 เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยฯ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนการตรวจราชการในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนการตรวจราชการในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสถานีเตือนภัยล่วงหน้านำ้หลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) ตามแผนการตรวจราชการในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามการทำงานสถานีเตือนภัยล่วงหน้านำ้หลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) ตามแผนการตรวจราชการในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนการตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนการตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5

สทน.8 เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2566 ตาม 12 มาตรการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

สทน.8 ร่วมเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2566 ตาม 12 มาตรการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

สทน.8 ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สทน.8 เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช