ยุทธศาสตร์

๑  พัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และระบายน้ำรวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

๓  พัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวัง เตือนภัยจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ