ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2566

สทน.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2566

สทน.8 จัดโครงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 จัดโครงการส่งเสริมการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแต่งกาย สวมใส่ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ลายราชวัตร

สทน.8 ร่วมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแต่งกาย สวมใส่ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอพื้นเมืองสงขลา ลายราชวัตร

สทน.8 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2566

สทน.8 จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.8 จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2566

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8