ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.6 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

สทน.6 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ เยี่ยมชมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ เยี่ยมชมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทน.6 ร่วมกับ สทน.9 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภค (กพด) ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน/ร.ร.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

สทน.6 ร่วมกับ สทน.9 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภค (กพด) ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน/ร.ร.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนการจัดสรรน้ำ จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนการจัดสรรน้ำ จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ผอ.สทน.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ผอ.สทน.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สทน.6 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ครั้งที่ 2

สทน.6 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ครั้งที่ 2

สทน.6 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่บริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาบ

สทน.6 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่บริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาบ

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานใน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการในปีงบประมาณ 2566

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานใน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการในปีงบประมาณ 2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง

สทน.6 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง

ผอ. สทน.6 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

ผอ. สทน.6 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

สทน.6 เข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน

สทน.6 เข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน

สทน.6 ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทน.6 ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทน.6 ลงพื้นที่ เพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ครั้งที่ 6/2566

สทน.6 ลงพื้นที่ เพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ครั้งที่ 6/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี (คทช.จังหวัดชลบุรี) คณะทำงานด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 และ ครั้งที่ 4/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี (คทช.จังหวัดชลบุรี) คณะทำงานด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 และ ครั้งที่ 4/2566

สทน.6 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สทน.6 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สทน.6 เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น (Focus group) เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ จังหวัดระยอง

สทน.6 เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น (Focus group) เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ จังหวัดระยอง

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 4/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 4/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปี 2567

สทน.6 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปี 2567

สทน.6 เข้าร่วมประชุมการติดตามงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด)

สทน.6 เข้าร่วมประชุมการติดตามงานในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด)

สทน.6 เข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมวิกฤตน้ำท่วม ปี 66 พร้อมทั้งสำรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ณ อำเภอเมืองจันทบุรี

สทน.6 เข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมวิกฤตน้ำท่วม ปี 66 พร้อมทั้งสำรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ณ อำเภอเมืองจันทบุรี

สทน.6 เข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมวิกฤตน้ำท่วม ปี 66

สทน.6 เข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมวิกฤตน้ำท่วม ปี 66

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

สทน.6 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ครั้งที่ 1

สทน.6 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ครั้งที่ 1

สทน.6 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฤดูกาลปี 2566/2567 และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

สทน.6 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฤดูกาลปี 2566/2567 และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

สทน.6 ลงพื้นที่นำคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

สทน.6 ลงพื้นที่นำคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

สทน.6 ลงพื้นที่นำคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำเห่งชาติ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

สทน.6 ลงพื้นที่นำคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำเห่งชาติ ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

สทน.6 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570

สทน.6 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 - 2570

สทน.6 ร่วมตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ร่วมตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

สทน.6 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

สทน.6 ร่วมตรวจสอบสถานที่ และกำกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ร่วมตรวจสอบสถานที่ และกำกับการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ร่วมประชุมโครงการรับฟังความเห็นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก การศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำฯ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

สทน.6 ร่วมประชุมโครงการรับฟังความเห็นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก การศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำฯ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

สทน.๖ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สทน.๖ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สทน.6 จัดกิจกรรมจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สทน.6 จัดกิจกรรมจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สทน.6 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อการเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สทน.6 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อการเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สทน.6 เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทน.6 เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 21 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทน.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ครั้งที่ 4/2566

สทน.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ครั้งที่ 4/2566