อำนาจหน้าที่

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 6 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(ข) พัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(ค) จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
(ง) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉ) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น (ส่วนขึ้นกับหน่วยงาน)
(1) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนักงาน ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) ส่วนวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านวิกฤตน้ำทั้งที่เกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง วางโครงการ และแผนงานในระบบลุ่มน้ำเพื่อจัดหาน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ จัดทำเอกสารทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป สนับสนุนและดำเนินการวิจัย และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และอุทกวิทยา ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ การพัฒนาแบบจำลองในระดับพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามแผนงานบูรณาการงบประมาณ โครงการเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยี แบบแปลน และมาตรฐานต่างๆ ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสานและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กรระดับต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) ส่วนบริหารจัดการน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการน้ำแต่ละประเภทเพื่อการจัดสรรน้ำ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำ ทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) ส่วนอุทกวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ คำนวณ วิเคราะห์ ติดตามพฤติการณ์ การผันแปรทางอุทกวิทยา ประมวลผล สถิติข้อมูลอุทกวิทยา สถิติ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการผันแปรของอุทกมณฑลในลุ่มน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ วางแผนกำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ และถ่ายทอด ความรู้วิชาการ อุทกวิทยา แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) ส่วนเครื่องกล มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการวางแผนปฏิบัติการซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนัก รวมถึงให้การสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (ส่วนเครื่องกล เฉพาะ สทภ.8 และ สทภ.10)
(8) ส่วนแผนงานและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายในสำนัก จัดทำแผนโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย