ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 พิจารณาการตรวจรับงานโครงการจ้างซ่อมแชมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว และ 30 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 พิจารณาการตรวจรับงานโครงการจ้างซ่อมแชมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว และ 30 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

สทน.6 ร่วมตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ร่วมตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สทน.6 แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประกาศเจตจำนง No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทน.6 แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประกาศเจตจำนง No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6