มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) ควบคุม ดูแล กำกับ และเสนอแนะมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ
๒) เฝ้าระวังและควบคุม ดูแล บำรุงรักษา รังวัด กำหนดแนวเขตทรัพยากรน้ำสาธารณะการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
๓) สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๔) จัดตั้ง ขึ้นทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำและเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย