มีหน้าที่รับผิดชอบ

๑) จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำแผนงานบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียน
๓) สำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุม กำกับ โครงการแหล่งน้ำ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย